Avfallsplan

Forskrifter og overholdelse

Det er en rekke rammebetingelser for håndtering av skipsavfall i tillegg til ovennevnte forskrift. Her gis det en oversikt over disse.

Husoy2-1024×576

Forurensningsforskriften 

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20, (FOR-2004-06-01-931) forskrift om mottak av avfall og lasterester i fra skip. Forskriften ble først vedtatt 12. oktober 2003 som en implementering av EUs direktiv om mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip, direktiv 2000/59/EF 27. november 2000, endret ved direktiv 2002/84/EF. Forskriften innebærer blant annet at: 

 • Alle havner skal ha en avfallsplan som skal utarbeides i samråd med berørte parter, Herunder spesielt brukere av havnen. Planen skal godkjennes av fylkesmannen minst hvert tredje år. 
 • Havneansvarlige må etablere mottaksordninger i henhold til planen. 
 • Skipsfører må gjøre seg kjent med hvilke avfallsordninger som er i havnen. 
 • Dersom skipsfører mener havnen ikke har tilstrekkelige mottaksforhold for aktuell avfallstype kan dette innberettes til havneansvarlig som etter nærmere prosedyrer følger opp dette. 

Sjøfartsdirektoratet og fylkesmannen er ansvarlig myndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriftene følges. I forskriftene er flere relevante begrep definert. Definisjonene er gjengitt her for å sikre at alle berørte parter er gjort kjent med disse. 

Definisjoner 

 1. Avfall fra skip: enhver form for avfall, herunder kloakk, og andre rester enn lasterester som oppstår mens et skip er i drift, og som omfattes av vedleggene I (olje), IV (kloakk), V (søppel) og VI (utslipp til luft) til MARPOL 73/78,1 og lasterelatert avfall som definert i retningslinjene for gjennomføringen av vedlegg V til MARPOL 73/78, 
 2. Lasterester: rester av lastematerialer i lasterom eller tanker etter at lossing og rengjøring er avsluttet, herunder også restmengder og søl ved lasting/lossing, 
 3. Skip: enhver type sjøgående fartøy som opererer i det marine miljø, inklusive hydrofoilbåter, luftputefartøyer, undervannsfartøyer og flytende innretninger, 
 4. Fritidsbåt: enhver flytende innretning som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann, og som brukes utenfor næringsvirksomhet, 
 5. Havn: et sted eller geografisk område som er utstyrt med innretninger og utstyr som gjør det mulig å motta skip, inkludert fiskefartøy og fritidsfartøy, 
 6. Norsk havn: havn som er undergitt norsk jurisdiksjon, herunder på Svalbard og Jan Mayen, 
 7. EØS-område: i denne Forskriften skal en henvisning til EØS-området også gjelde som en henvisning til Svalbard og Jan Mayen, 
 8. Havneansvarlig: den som driver havnen. Der ingen driver havnen, er eier av havnen å anse som havneansvarlig, 
 9. Mottaksordning: enhver innretning som er egnet til å motta avfall eller lasterester fra skip. Dette inkluderer stasjonære innretninger, så vel som flytende og mobile enheter, 
 10. Rutegående skip: skip som transporterer passasjerer eller last mellom bestemte steder eller bestemte strekninger, til fastsatte tider. 
 11. Selskapet: Solstad Shipping inkl. alle skip og tilhørende selskaper

Direktiv/2000/59/EF (skipsavfallsdirektivet) omhandler mottaksanlegg for skipsavfall i havner, herunder skipets plikt til å levere avfall og til å gi forhåndsvarsel om avfallslevering. Direktivet har som målsetting å beskytte havmiljøet ved å redusere utslipp av skipsavfall og lasterester fra skip, gjennom å bedre tilgangen til og bruken av avfallsmottak. Direktivet gjelder i utgangspunktet for alle skip, uansett størrelse, som benytter havner innenfor EU-området. Tilsvarende gjelder direktivet for alle havner som normalt tar imot skip som omfattes av direktivet. Skip er i henhold til direktivet definert som ethvert sjøgående/havgående fartøy, og virkeområdet til direktivet er derfor begrenset til havner tilknyttet saltvann. 

Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall er hjemlet i forurensningsloven og innebærer også at skip og havneansvarlige må forholde seg til denne. Forurensningsloven ble endret med virkning fra 1. juli 2004. Etter lovendringen betegnes forbruksavfall fra næringslivet som næringsavfall. 7 

Den som besitter farlig avfall skal deklarere mengde og type på nettsiden avfallsdeklarering.no. Deklareringsplikten gjelder kun for virksomheter. For øvrig gjelder det en plikt for alle til å håndtere avfall forsvarlig. 

MARPOL 73/78 er en internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip med senere endringer som fastsetter hvilke former for avfall det er forbudt å slippe ut i havmiljø, og som krever at det foreligger tilstrekkelig mottaksanlegg i havner. Den som besitter farlig avfall skal deklarere mengde og type på nettsiden avfallsdeklarering.no. Deklareringsplikten gjelder kun for virksomheter. For øvrig gjelder det en plikt for alle til å håndtere avfall forsvarlig. 

Nedenfor listes opp enkelte lover og forskrifter som også regulerer forhold vedrørende avfallshåndtering i havner og på skip, uten at disse er gjengitt i vedlegg eller omtales nærmere:

 • Lov om Skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) av 16. februar 2007 nr. 9 
 • Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk m.m. fra skip i vassdrag og kystnære områder av 12. juni 1998, nr. 663 
 • Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger av 30. mai 2012 nr. 488 
 • Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 nr. 931 kap 21 om forbud mot forbrenning til sjøs 
 • Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9. juli 1992 nr.1269 
 • Forskrift om transport av farlig last om bord på norske skip av 8. desember 2009 nr. 1481 
 • Eventuelle vedtekter for den enkelte havn (må ikke være motstridende med krav i forurensningsforskriften kap. 20 om levering og mottak av avfall 
 • og lasterester fra skip eller øvrige bestemmelser i lov eller forskrift)