Solstad Offshore Base Husøy

Avfallsplan

Mottak av avfall og lasterester fra skip

Husoy2-1024×576

Forord 

I henhold til EU-direktiv 2000/59/EF endret ved direktiv 2002/84/EF, implementert i Norsk lov i forurensningsforskriften kapittel 20 – levering og mottak av avfall og lasterester fra skip, har Base Husøy utarbeidet avfallsplan for mottak av avfall og lasterester fra skip som anløper havnen. 

Utgangspunkt for avfallsplanen har vært «Veileder til utarbeidelse av avfallsplaner i havner» utgitt av Miljødirektoratet. Følgende mål ble satt for ordningen:

  • God service til kundene 
  • Prisgunstige løsninger 
  • Løsninger som fremmer miljøet 

Det er lagt vekt på service i ordningen i forhold til fartøyene. Det estetiske aspektet er meget viktig i store deler av havnen i forhold til utstyr, ryddighet med mer, og dette er vurdert i utforming av stasjonene. Samtidig er de gjort fleksible og mobile på grunn av endringer i havnen med etablering av ISPS-løsninger. 

Miljøhensyn har vært en viktig faktor i etableringen av ordningen, som blant annet betyr at det tilrettelegges for stor grad av sortering av avfallet. Fartøy som har god sortering om bord skal ikke behøve å kaste avfallet i en beholder. 

Formål og virkeområde 

Formålet med avfallsplanen er å tilfredsstille forskriftenes hensikt med å verne om det ytre miljø ved å sikre etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip, samt å sørge for at avfall og lasterester fra skip blir viderelevert til godkjente behandlingsanlegg. 

Forskriftene gjelder alle norske og utenlandske skip, herunder fiskefartøy, fritidsbåter, krigsskip, militære hjelpefartøy eller andre skip som eies eller drives av den norske stat eller av en utenlandsk stat, som anløper norsk havn.

 Forskriftene er utarbeidet iht. vedtatt EU-direktiv om mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip (direktiv 2000/59/EF av 27.11.2000 endret ved direktiv 2002/84/EF). 

Avfallsplanen revideres ved endringer i rammebetingelser, på bakgrunn av innspill og ved praktiske behov for endringer eventuelt andre forhold. 

Contacts

For henvendelser ta kontakt med office.husoy@solstad.com eller ta kontakt med Magne Johnsen eller Magnus Samuelsen nedenfor.